Grant for 2016 Parêd – Thanks Aberystwyth Town Council

The organisers of the annual St David’s Day Parade received a very welcome grant from Aberystwyth Town Council.

The grant of £900 – the biggest the Parade has yet been awarded – was warmly received.

Siôn receives the cheque by Aberystwyth Mayor, Cllr Endaf Edwards

Siôn receives the cheque by Aberystwyth Mayor, Cllr Endaf Edwards

“The organisers of Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth are very grateful for this investment by Aberystwyth Town Council in the event. This is the biggest grant we’ve received and we understand that it will vary from year to year.

However, this money is an important part in extending the Parade to become more a festival to celebrate St David and Welsh culture. We know the money spent in the town due to the Parade’s activities is far greater than the £900 grant and so it’s a good investment in the town and also in Welsh culture.

We look forward to welcoming people into Aberystwyth to celebrate St David’s Day in 2016,” said Parêd chair, Siôn Jobbins.

Advertisements

Grant at Parêd 2016 – Diolch i Gyngor Tref Aberystwyth

Hoffai trefnwyr Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth ddiolch yn fawr iawn i Gyngor Tref Aberystwyth am eu grant hael tuag at cynnal y digwyddiad yn 2016. Mae Cyngor y Dref wedi bod yn gefnogol i’r Parêd ers yr orymdaith gyntaf yn 2013. Derbyniwyd siec o £900.

Derbyn siec gan Faer Aberystwyth, y Cyngh. Endaf Edwards

Derbyn siec gan Faer Aberystwyth, y Cyngh. Endaf Edwards

“Mewn cyfnod o wasgfa ariannol mae derbyn buddsoddiad hael fel hyn gan Gyngor Tref Aberystwyth yn gymorth anferthol i’r Parêd. Dyma’r swm fwyaf i ni dderbyn hyn yma ac ydym yn derbyn ac yn deall na fyddwn o reidrwydd yn derbyn yr un faint yn olynnol. Serch hynny, mae’n gam bwysig tuag at ymestyn y Parêd a’i wneud yn wyl fydd yn rhoi Aberystwyth ar y map, a denu pobl fewn i’r dref ar gyfer y digwyddiad. Rydym yn sicr caiff llawer mwy na’r swm yma ei fuddsoddi nôl ym musnesau tref Aberystwyth wrth i orymdeithwyr a gwylwyr fwynhau’r diwrnod. Ac mae’r buddsoddiad mewn diwylliant Gymraeg yn bwysicach fyth,” meddai Siôn Jobbins, Cadeirydd Parêd Gwyl Dewi Aberytwyth.

Parade Day Schedule

Aberystwyth’s 2015 St David’s Day Parade (Parêd Gwyl Dewi) will be held on Saturday 28 February. It will follow the same route as previous parades. As well as the parade itself there’s a whole host of other events. Help us by enjoying yourself and making this a day of celebration of Welsh culture!

9.00 – 11.00 Flag-painting session for Children at Canolfan y Morlan. £1 per child. There’s only space for 40 kids so you’ll need to register before hand. Contact Dana Edwards on dana-edwards[at]dsl.pipex.com Twitter: http://www.twitter.com/CanolfanMorlan

10.00 Welsh Produce Tasting Session at the Siop Leol, Pier St. Twitter: http://www.twitter.com/ysiopleol

11.00 – 12.45 Cawl Dinner at the Morlan. An army marches on its stomach … and so do St David’s Day paraders!

11.00 Live acoustic set by Gweriniaeth – young band from Aberystwyth. Sgwâr Owain Glyndwr, Aberystwyth

1.00 THE PARADE. Start from the Town Clock and finish at Sgwâr Llys y Brenin. Taking part in this year’s procession will be

‘Y Tywysydd’ – Gerald Morgan, Ysgol Penweddig’s first headmaster, author and supporter of good causes and Welsh tutor will be this year’s ‘Tywysydd (guide) and will lead this year’s Parêd.

Côr Meibion Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

Clatshobant Folk Group

Ceremony at Sgwâr Llys y Brenin with Rev. Andrew Lenny saying grace. There will also be a minutes silence in rememberance of Dr Meredydd Evans who was the first ever ‘Tywysydd’ in 2013. We will also remember other great patriots with strong connections to Aberystwyth and who recently passed away – John ‘Bwlchlan’ Davies, John Rowlands and Mari Elis. Linda Griffiths will sing Marwnad yr Ehedydd (the Skylark’s Elegy). Legend says that ‘skylark’ was the code name used for Owain Glyndwr during his war for independence.

3.00 – 4.00 Free Gig at the Llew Du, pub on Bridge St, Aberystwyth with Clatshobant. Twitter: http://www.twitter.com/llewduboi

8.00 – Welsh language singing and music session at the Cŵps pub.

SUNDAY

10.00 Capel y Morfa, special St David’s Day service, all welcome.

Trefn Parêd 2015

Cynhelir Parêd Gwyl Dewi 2015 ar ddydd Sadwrn 28 Chwefror gan ddilyn yr un llwybr â’r blynyddoedd blaenorol. Yn ogystal â’r orymdaith ei hun, mae sawl digwyddiad arall. Dewch i Aberystwyth a gwnewch ddiwrnod ohoni!

9.00 – 11.00 Sesiwn Lliwio Baneri i Blant. Canolfan y Morlan. £1 y plentyn. Dim ond lle i 40. Rhaid cofrestru o flaen llaw. Cysylltwch â Dana Edwards ar dana-edwards[malwen]dsl.pipex.com Twitter: http://www.twitter.com/CanolfanMorlan

10.00 Sesiwn Blasu Bwydydd Cymreig. Y Siop Leol, Heol y Wig. Twitter: http://www.twitter.com/ysiopleol

11.00 – 12.45 Cinio Cawl yn y Morlan. Bwyd da i gynhesu’r enaid a’r galon!

11.00 Set fyw acwstig gan Y Gweriniaeth – band ifanc o Aberystwyth. Sgwâr Owain Glyndwr, Aberystwyth

1.00 Y Parêd. Cychwyn o Gloc y Dre ac am Sgwâr Llys y Brenin. Yn rhan o’r orymdaith eleni fydd:

‘Y Tywysydd’ – Gerald Morgan, prifathro cyntaf Ysgol Penweddig, awdur a chymanaswr fydd yn arwain y Parêd eleni.

Côr Meibion Aberystwyth

Band Arian Aberystwyth

Band Gwerin Clatshobant

Seremoni ar Sgwâr Llys y Brenin gyda’r fendith gan y Parch. Andrew Lenny. Bydd munud o dawelwch i gofio’r diweddar Dr Meredydd Evans, Tywysydd y Parêd gyntaf yn 2013. Byddwn hefyd yn cofio gwladgarwyr eraill â chysylltiad cryf ag Aberystwyth – John ‘Bwlchlan’ Davies, John Rowlands a Mari Elis. Bydd Linda Griffiths yn canu Marwnad yr Ehedydd. Yn ôl yr hanes ‘ehedydd’ oedd yr enw cudd ar Owain Glyndwr yn ystod ei ryfel dros ryddid i Gymru.

3.00 – 4.00 Gig am ddim yn nhafarn y Llew Du, Stryd y Bont, Aberystwyth gyda Clatshobant. Twitter: http://www.twitter.com/llewduboi

8.00 – Sesiwn ganu a cherddoriaeth Gymraeg, tafarn y Cŵps. Dewch ag offeryn a dewch â’ch llais!

DYDD SUL

10.00 Capel y Morfa, gwasanaeth Gwyl Dewi arbennig, croeso i bawb

Thanks Cylch Cino Aber

Cylch Cino Aberystwyth (which is one of the Welsh language lunch clubs in Aberystwyth) have kindly donated a cheque of £100 to the town’s St David’s Day Parade. The cheque was presented to Dr Richard Edwards and Dana Edwards (the Parêd’s Treasurer and Secretary) at a recent evening organised by the Cylch Cinio in the town’s Richmond Hotel.

Gwynfor Williams, o'r Cylch Cinio, Dana a Dr Richard Edwards

Gwynfor Williams, o’r Cylch Cinio, Dana a Dr Richard Edwards o’r Parêd

The cheque was presented by Gwynfor Williams of the Cylch Cinio. Members of the Cylch Cinio were a great help to the Parêd in 2014 as they help staff and organise the marshaling of the procession. A dozen of the Cylch’s members gave of their time to help make the Parade a safe and successful event for the whole family.

Gwynfor said, “The Cylch Cinio is a Welsh language society for men in the Aberystwyth area. We meet monthly for a meal and organise an interesting calendar of speakers and events. The members thought it was important to support an event like the Parêd which celebrates the Welsh language here in Aberystwyth and also helps bring people together and add to the vibrancy of the town.”

Dr Richard Edwards thanked the Cylch for their generous gift.

“Parêd Gwyl Dewi is dependant on the support and generosity of societies and businesses in Aberystwyth. Our aim is to strengthen the Welsh language in the town and also bring people together. Receiving a cheque of £100 from the Cylch is a great sign of strength and support both for the Parade and for the Welsh language here in Aberystwyth as we celebrate our patron saint and Welsh language and culture.”

Diolch Cylch Cinio Aber

Roedd yn bleser mawr gan Dr Richard Edwards a Dana Edwards (Trysorydd ac Ysgrifennydd) Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth, dderbyn siec hael o £100 gan Gylch Cinio Dynion Aberystwyth.

Gwynfor Williams, o'r Cylch Cinio, Dana a Dr Richard Edwards

Gwynfor Williams, o’r Cylch Cinio, Dana a Dr Richard Edwards o’r Parêd

Cyflwynwyd y siec gan Gwynfor Williams wedi cinio yng Ngwesty’r Richmond yn Aberystwyth. Bu aelodau’r Cylch yn gymorth mawr yn Parêd 2014 wrth i ddwsin ohonynt roi o’i hamser i stiwardio’r orymdaith a sicrhau iddi fod yn ddigwyddiad saff a llwyddiannus.

Meddai Gwynfor, “Mae’r Cylch Cinio yn sefydliad Gymraeg ei hiaith i ddynion ardal Aberystwyth. Byddwn yn cwrdd oddeutu unwaith y mis ac yn trefnu siaradwyr gwadd. Roedd yr aelodau’n teimlo ei bod yn bwysig i ni gefnogi menter sy’n dathlu a defnyddio’r Gymraeg yn Aberystwyth.”

Diolchodd Dr Richard Edwards am y rhodd hael,

“Mae Parêd Gwyl Dewi yn ddibynol ar gefnogaeth ac haelioni sefydliadau a busnesau Aberystwyth. Rydym yn ceisio cryfhau’r Gymraeg a thynnu pobl at ei gilydd – mae derbyn siec hael fel hon gan Gylch Cinio Aberystwyth yn arwydd o’r gryfder y gymuned Gymraeg yn y dref ac o gefnogaeth pobl ardal Aberystwyth i’r Parêd a dathlu’r Gymraeg.”

Gerald Morgan fydd Tywysydd Parêd 2015

Awdur, cyn brifathro, darlithydd ac arweinydd achlysurol teithiau tywys – ie, dyn prysur yw Gerald Morgan! Does dim syndod felly ei fod wedi ei ddewis fel Tywysydd Parêd Gŵyl Dewi Aberystwyth 2015.

Rhoddir braint ‘Tywysydd’ ym mhob gorymdaith Gwyl Dewi ers ei sefydlu yn 2013. Mae’n arwydd o ddiolch a gwerthfawrogiad cymuned Aberystwyth i berson neu bersonau lleol sydd wedi gwneud cyfraniad bwysig i iaith a diwylliant Cymru.

Gerald Morgan

Gerald Morgan

Bydd Gerald yn dilyn yn ôl traed Megan a Gwilym Tudur (sylfaenwyr Siop y Petha) a’r Dr Meredydd Evans. Fel Tywysydd bydd Gerald yn gwisgo sash hardd a grewyd yn unswydd i’r Parêd gan Caroline Goodband o’r Borth ac sy’n cynnwys enwau cyn dywyswyr. Yn dilyn y traddodiad o Wlad y Basg, caiff Gerald hefyd rodd i’w gadw o ffon gerdded wedi ei gerfio gan Hywel Evans o Gapel Dewi.

Ganed Gerald Morgan yn Brighton yn 1935 i rieni o Gymry. Graddiodd mewn Saesneg o Gaergrawnt ac mewn Astudiaethau Celtaidd o Rydychen gan symud i fyw i Gymru yn 1962. Wedi sawl blwyddyn yng nghwm Ystwyth symudodd ef a’i wraig, y Parch. Canon Enid Morgan, i fyw yn Aberystwyth; mae ganddynt dri mab a chwech wyr. Wedi bod yn athro Saesneg yn yr Wyddgrug ac Aberteifi daeth Gerald yn brifathro ar Ysgol Uwchradd Llangefni cyn cael ei benodi’n brifathro cyntaf Ysgol Gyfun Gymraeg Penweddig yn 1973.

Awdur Toreithiog! 

Mae Gerald wedi bod yn awdur toreithiog yn y ddwy iaith ers bron i hanner canrif. Ymysg ei lyfrau mae: Yr Afal Aur (1965), The Dragon’s Tongue: The Fortunes of the Welsh Language (1966), This World of Wales (editor; 1968), Crist yn y Gwlag (1986), Castles in Wales: A Guidebook (2008), A Brief History of Wales (2008), Looking for Wales (2013) a Dinefwr: a Phoenix in the Welsh Landscape (2014).

Mae hefyd wedi ysgrifennu’n fynych ar Geredigion: Cyfoeth y Cardi (1995), Helyntion Y Cardi – Ysgrifau Ar Hanes Ceredigion (1997), A Welsh House and its Family: the Vaughans of Trawscoed (1997), Nanteos: A Welsh House and its Families (editor; 2001), Ceredigion: A Wealth of History (2005), Llwybr Arfordir Ceredigion – O’r Teifi i’r Dyfi / Ceredigion Coast Path – From the Teifi to the Dyfi (2008).

O “ddim” i siarad yn Rhugl

Mae Gerald wedi bod yn bont rhwng siaradwyr Cymraeg a dysgwyr ers degawdau. Er ei fod o deulu Cymreig doedd ganddo dim Cymraeg a bu’n rhaid iddo ddechrau “o ddim” cyn dod yn rhugl yn yr iaith. Mae hyn, a’i ddealltwriaeth dwfn o Gymru ac o’i deulu estynedig Gymreig, wedi rhoi iddo ddealltwriaeth dda wrth gynorthwyo pobl o bob cefndir i ddysgu Cymraeg.

“Mae cryfder ac amrywiaeth y Gymraeg yn Aberystwyth oherwydd pobl fel Gerald Morgan,” meddai Siôn Jobbins, Cadeirydd Parêd Gŵyl Dewi. “Gellid yn hawdd fod wedi ‘colli’ Gerald i Gymru ond gwyddai ers yn blentyn mai Cymro ydoedd ac yn ddyn ifanc penderfynodd fod gan Gymru a’r Gymraeg lawer i’w gynnig iddo. Gwn fod ganddo yntau lawer iawn i’w gyfrannu i Gymru a’i hiaith hefyd!”

Sefydlu Ysgol Penweddig – Curo Ofn a Phryderon di-sail am Addysg Gymraeg

“Daeth ewyllys a chryfder cymeriad Gerald i’r amlwg adeg sefydlu Ysgol Uwchradd Gymraeg Penweddig yn Aberystwyth. Roedd llawer o wrthwynebiad a phryderon di-sail ar y pryd yn erbyn addysg uwchradd Gymraeg gyda rhai’n dweud y byddai’n effeithio’n wael ar addysg y plant. Roedd Gerald yn un o’r arloeswyr yng Ngheredigion a dangosodd bod modd dysgu pob pwnc yn y Gymraeg i blant o bob cefndir a gallu – beth bynnag oedd eu hiaith ar yr aelwyd. Rydym yn falch iawn bod Gerald wedi cytuno i fod yn Dywysydd ar y Parêd yn 2015,” ategodd Siôn.

Meddai Gerald Morgan: “Cefais fy syfrdanu a’m cyffroi o gael cynnig yr anrhydedd hon. Mae’n fraint cael dilyn yn ôl traed Merêd a Gwilym a Megan sydd wedi gwneud cymaint dros Gymru a’n hiaith.”

Cynhelir Parêd 2015 ar ddydd Sadwrn 28 Chwefror. Bydd yn dilyn yr un llwybr â’r blynyddoedd blaenorol – dechrau o Gloc y Dre ac yna ar hyd y Stryd Fawr, Stryd y Popty a gorffen yn Llys y Brenin. Bydd y Parêd yn ddigwyddiad cerddorol a lliwgar a gwahoddir unigolion a grwpiau lleol i ymuno yn yr orymdaith a dangos eu cefnogaeth i’r Gymraeg, Dewi Sant a diwylliant Cymru.

Gerald Morgan to Lead 2015 Parêd

Author, former headteacher, lecturer and occasional town-tour guide, Gerald Morgan, has been chosen to lead Aberystwyth’s 2015 Parêd Gŵyl Dewi (St David’s Day Parade).

The honour of ‘Tywysydd’ (guide) is given every year at the Parêd to a local Aberystwyth person or persons for their commitment and dedication to Wales and the Welsh language and life.

Gerald Morgan

Gerald Morgan

Gerald will follow in the footsteps of Megan and Gwilym Tudur (founders and proprietors of Siop y Pethe) and Dr Meredydd Evans of Cwmystwyth. As the ‘Tywysydd’ Gerald will wear a specially commissioned Parêd sash by Caroline Goodband of Borth, which includes the names of previous Tywyswyr. He will also be awarded a specially commissioned walking stick by Capel Dewi resident, Hywel Evans.

Gerald was born in Brighton in 1935 to Welsh parents. He graduated in English from Cambridge and Celtic Studies from Oxford but has lived in Wales since 1962. After many years in the Ystwyth valley, he and his wife the Rev. Canon Enid Morgan live in Aberystwyth; they have three sons and six grandsons. After teaching English in Mold and Cardigan, he became headteacher of Llangefni Comprehensive School on Anglesey and then the first headteacher of Ysgol Gyfun Penweddig in 1973.

Prolific Author

Gerald has been a prolific author in both Welsh and English for nearly fifty years. His books include: Yr Afal Aur (1965), The Dragon’s Tongue: The Fortunes of the Welsh Language (1966), This World of Wales (editor; 1968), Crist yn y Gwlag (1986), Castles in Wales: A Guidebook (2008), A Brief History of Wales (2008), Looking for Wales (2013) and Dinefwr: a Phoenix in the Welsh Landscape (2014).

He’s also written extensively about Ceredigion in both languages: Cyfoeth y Cardi (1995), Helyntion Y Cardi – Ysgrifau Ar Hanes Ceredigion (1997), A Welsh House and its Family: the Vaughans of Trawscoed (1997), Nanteos: A Welsh House and its Families (editor; 2001), Ceredigion: A Wealth of History (2005), Llwybr Arfordir Ceredigion – O’r Teifi i’r Dyfi / Ceredigion Coast Path – From the Teifi to the Dyfi (2008).

From “Nil Welsh” to Fluency

Gerald’s upbringing in England, his extended family in Wales, his wide knowledge of the country and his experience in learning Welsh from nil to fluency have all given him some understanding of the need to help people of all backgrounds to learn Welsh.

“The strength and diversity of Welsh language culture in Aberystwyth is down to people like Gerald Morgan,” said Siôn Jobbins, Chair of Parêd Gŵyl Dewi. “Gerald could easily have been ‘lost’ to Wales but he knew as a boy that he was Welsh, and he decided as a young man that Wales and the Welsh language had much to offer to him and that he certainly had something to offer to Wales and her language too.

Founding Ysgol Penweddig – Overcoming Concerns about Welsh Medium Education

“His dedication and vision at the time of the founding of Penweddig was also very important. There was some opposition and concern at the time as to whether Welsh medium secondary education would be detrimental to the pupils. Gerald was one of the pioneers in Ceredigion who helped show that all subjects could be taught to pupils of all backgrounds and abilities in Welsh – whatever their home language. We’re very glad he’s agreed to be this year’s Tywysydd,” added Siôn

Gerald Morgan says: “I was startled but thrilled to be given this honour. It’s a privilege to follow in the steps of Merêd and of Gwilym and Megan, who have given so much to Wales and our language.”

The 2015’s Parade will be held on Saturday 28 February, and, as in previous years, will start at the town Clock and then proceed along Great Darkgate St and Baker Street before finishing at Llys y Brenin. The Parade will be a musical and colourful event and individuals and local groups are invited to join the parade and show their support for the Welsh language, St David and Welsh culture.